Skip Navigation
 

Aktualności

Nowe przepisy- wycinka drzew

UWAGA MIESZKA ŃCY- zmiany w zakresie  wydawania zezwoleń na  usunięcie drzew i krzewów.

 

 

Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszły w życie długo wyczekiwane zmiany ustawy o ochronie przyrody, które wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zbyt wysokich i nieproporcjonalnych kar za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Przy okazji ustawodawca dokonał obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar administracyjnych z tym związanych, zróżnicował wysokości kar w zależności od okoliczności sprawy, uregulował kwestię usuwania drzew w stanie wyższej konieczności oraz usprawnił procedury związane z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew.

Zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwanie: krzewów z ogrodów przydomowych, przy czym krzew zdefiniowano jako wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem, powalonych lub złamanych przez wiatr drzew, które będą mogły być usunięte przez właściwe służby (tj. jednostki ochrony przeciwpożarowej, zarządców dróg) oraz inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Ponadto ustawodawca ułatwił kwalifikację drzew, które podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia na usunięcie. W dotychczasowym brzmieniu przepisu art. 83 ust. 6 pkt 4 z obowiązku uzyskania zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta zwolnione były drzewa lub krzewy, których wiek nie przekraczał 10 lat. W zmienianych przepisach określono wielkości obwodów pnia drzew. I tak stosownie do treści znowelizowanego przepisu obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia nie będzie podlegać usuwanie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Dla ułatwienia procedury związanej z uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew zweryfikowano zakres wymogów formalnych wniosku o wydanie zezwolenia. Mianowicie zniesiono obowiązek dołączenia do wniosku tytułu prawnego do władania nieruchomością na rzecz oświadczenia o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Rozwiązano również zagadnienia niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew czyli ogławiania (pozbawiania drzew koron), które niszczy drzewa. Zgodnie z nowymi przepisami usunięcie powyżej 30% korony będzie podlegało karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 60% opłaty za usunięcie drzewa, a usunięcie powyżej 50% korony będzie uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność opłaty. Ogławianie drzew tylko w wyjątkowych sytuacjach nie powoduje ich znacznego osłabienia - przykładem może być obcinanie gałęzi tradycyjnie ogłowionych wierzb czy ozdobne kształtowanie młodych drzew.

Wobec powyższego informuję, że od dnia 28 sierpnia 2015 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, który można pobrać ze strony internetowej Gminy Dębowiec lub osobiście w Referacie Gospodarki Wiejskiej  pokój nr 1 (parter).

 
Dodał:Patrycja Fryda
 
http://www.debowiec.cieszyn.pl/84,teznia-solankowa.html
http://wcam.pl/debowieccn
http://www.odpady.debowiec.cieszyn.pl/
http://debowieccieszynski.e-mapa.net/
http://www.debowiec.bip.info.pl/
http://www.gazetacodzienna.pl/
http://www.debowiec.cieszyn.pl/548,zabytki.html

© Copyright Gmina Dębowiec 2007 | Wszelkie prawa zastrzeżone | CMS by Quick.Cms