Skip Navigation
 

O Gminie

 Gmina Dębowiec leży w zachodniej części Pogórza Cieszyńskiego, w trójkącie miast Cieszyn - Skoczów - Strumień, w dolinie rzeki Knajki, dopływie Wisły, która bierze początek pod górą Chełm. Dębowiec to gmina wiejska obejmująca swym zasięgiem 7 sołectw: Dębowiec, Ogrodzoną, Simoradz, Iskrzyczyn, Kostkowice, Gumna i Łączkę o łącznej powierzchni 4248 ha. Jej obszar zamieszkuje 5529 osób.
Pierwsze wzmianki dotyczące terenów należących do gminy pochodzą z XIII w. Najwcześniej, bo już w 1223 r. w dokumentach wymieniane były Iskrzyczyn i Ogrodzona, jednak najwięcej informacji zachowało się o Simoradzu. W kościele św. Jakuba jest barokowy ołtarz z pierwszej połowy XVII w. oraz barokowe organy z XVIII w. Oprócz zabytkowego kościoła, obiektem historycznym znajdującym się w Simoradzu jest gorzelnia z pierwszej połowy XIX w. Do zabytkowych obiektów gminy należą 3 budynki szkolne. Pierwszy z nich wybudowany został w Dębowcu w 1908 r. z okazji 60-lecia panowania monarchy austriackiego Franciszka Józefa. Drugi znajduje się w Simoradzu i liczy 100 lat, a trzeci powstał w Ogrodzonej w 1912 r.
Obecnie system oświaty na terenie gminy tworzy 9 placówek publicznych :
4 przedszkola, 4 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum. W przedszkolach łącznie kształci się 157 dzieci, w szkołach podstawowych 409 dzieci, a w gimnazjum 272.

      Na terenie gminy działa 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej liczących łącznie 180 członków. Jednostki te posiadają: 3 samochody pożarnicze średnie, 5 samochodów typu lekkiego oraz 6 remiz.
    O historii terenów należących dzisiaj do gminy Dębowiec stanowią nie tylko zabytkowe budowle czy zapiski w starych dokumentach. "Mówią" o niej także występujące tutaj pomniki przyrody, głównie dęby rosnące w większości w dolinie rzeki Knajki. Jest ich zarejestrowanych 13 i są nimi zarówno pojedyncze drzewa jak i grupy drzew. Do najcenniejszych okazów należy 6 dębów szypułkowych liczących po 300 lat, których obwody sięgają od 345 cm do 470 cm. Innym wartym odnotowania pomnikiem przyrody jest iglicznia trójcierniowa, licząca 215 cm obwodu i 23 m wysokości. Część sołectwa Dębowiec i sołectwo Simoradz wchodzą w obręb obszaru o nazwie Dolina Górnej Wisły, który zaproponowany został jako obszar specjalnej ochrony. Drugi z obszarów nosi nazwę Kamieniec i znajduje się na terenie Ogrodzonej. Wchodzi on w skład ostoi o nazwie Cieszyńskie Źródła Tufowe zaproponowanej do sieci Natura 2000 jako specjalny obszar ochrony.
Okolice Simoradza i Dębowca od lat słyną z bogatych pokładów gazu ziemnego oraz solanek jodowo - bromowych.
      Ponad 50% terenów gminy to grunty orne, stąd też rolniczy charakter tego obszaru. Na terenie Gminy Dębowiec są korzystne warunki do produkcji rolniczej. Stąd też wiodącymi kierunkami produkcji rolnej jest uprawa roślin zbożowych i pastewnych, a ponadto produkcja zwierzęca oraz drobiarstwo. Długą historię na tym terenie ma hodowla ryb. Obecnie największym hodowcą ryb jest Gospodarstwo Rybackie w Dębowcu, w którym m.in. prowadzone są wylęgi wielu gatunków ryb słodkowodnych i posiada stawy o powierzchni liczącej 237 ha.
     W gminie Dębowiec rynek pracy jest mocno zróżnicowany i ogółem liczy około 1000 miejsc pracy. W ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych jest 437 podmiotów prowadzących działalność na własny rachunek. Najwięcej osób znajduje zatrudnienie w sektorze prywatnym różnych branż. Do największych, a także znanych nie tylko w regionie należą: firma produkująca okna - "JAWAL", producent osprzętu dachowego "EKOCHRON", producent stołów bilardowych i automatów do gry w rzutki "WIK" oraz Pracownia Sprzętu Alpinistycznego Małachowski.
      W gminie istnieją bardzo dobre warunki do uprawiania sportu. Baza posiadana przez 5 działających na terenie gminy, klubów sportowych stwarza możliwości czynnego uprawiania sportu w sekcjach takich jak: piłka nożna, judo, piłka siatkowa, szachy, tenis ziemny i stołowy. Okazje do uprawiania sportu dają tez ścieżki rowerowe, prowadzące przez gminę malowniczymi trasami.
      Oprócz zawodów sportowych do gminnej tradycji należy organizowana od kilku lat Spartakiada Sołectw. Jest ona okazją przede wszystkim do wspólnej zabawy mieszkańców gminy, ale też rywalizacji o zdobycie jak najlepszego miejsca w poważnych, ale też komicznych konkurencjach. Podobnie jak Spartakiada, stałym elementem życia gminy jest Przegląd Twórczości Artystycznej Szkół i Przedszkoli Gminy Dębowiec.
 
 
http://www.debowiec.cieszyn.pl/84,teznia-solankowa.html
http://wcam.pl/debowieccn
http://www.odpady.debowiec.cieszyn.pl/
http://debowieccieszynski.e-mapa.net/
http://www.debowiec.bip.info.pl/
http://www.debowiec.cieszyn.pl/548,zabytki.html

© Copyright Gmina Dębowiec 2007 | Wszelkie prawa zastrzeżone | CMS by Quick.Cms