Skip Navigation
 

Pracownicy Młodociani

Informacja dla pracodawców

ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

 

Pracodawcy, którzy zawarli z pracownikami młodocianymi, zamieszkującymi na terenie Gminy Dębowiec, umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (naukę zawodu bądź przyuczenie do wykonywania określonej pracy) zobowiązani są, stosownie do § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, poinformować Wójta Gminy Dębowiec o zawarciu takiej umowy. Po ukończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy pracodawca może zwrócić się do Wójta Gminy Dębowiec o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Z dniem 1 września 2012r. wszedł w życie dodany art. 70b ust. 11 Ustawy o systemie oświaty regulujący przyznawanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, które w myśl tego art. stanowi pomoc de minimis, czyli osobną kategorię Pomocy Publicznej. W związku z powyższym od dnia 1 września 2012r. pracodawca ubiegający się o dofinansowanie obok wniosku oraz dokumentów wymienionych w art. 70b Ustawy o systemie oświaty zobowiązany jest do jednoczesnego złożenia wniosku o udzielenie pomocy de minimis wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis oraz art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Do wniosku należy dołączyć:

1. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

2. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dnia 15 grudnia 2010r w sprawie praktycznej nauki zawodu,

3. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie przez pracownika młodocianego egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu,

4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

5. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie pracodawcy o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie pracodawcy o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

 
Dodał:Sławomir Gardas
 
http://www.debowiec.cieszyn.pl/84,teznia-solankowa.html
http://wcam.pl/debowieccn
http://www.odpady.debowiec.cieszyn.pl/
http://debowieccieszynski.e-mapa.net/
http://www.debowiec.bip.info.pl/
http://www.debowiec.cieszyn.pl/548,zabytki.html

© Copyright Gmina Dębowiec 2007 | Wszelkie prawa zastrzeżone | CMS by Quick.Cms